Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

Vision och Mål för den pedagogiska verksamheten vid Montessoriförskolan Jordgloben 2017

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål. Utöver dessa har varje avdelning sina egna mål med verksamheten. Vi har både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Vision
Vår vision är att Montessoriförskolan Jordgloben ska vara varje barns bästa förskola varje dag.
Våra värdeord är:
LÄRANDE
UTVECKLING
SAMSPEL
TRYGGHET

Grundläggande mål
Barn
Vi vill:
• med Montessoripedagogiken som metod lägga grunden och inspirera till ett lustfyllt, kreativt och livslångt lärande.
• stärka barnens kommunikativa och sociala utveckling.
• utveckla barnens förmåga till ansvar, hänsyn och respekt gentemot människor och miljö.
• förmedla att alla har ett värde. Det är först när vi ser vårt eget värde vi kan värdesätta andra.
• skapa goda möjligheter till samspel så att barnen blir trygga i sig själva och med varandra.

Föräldrar
Vi vill:
• skapa ömsesidigt förtroende och respekt för varandras roller.
• samverka i vår syn på utveckling och lärande.
• ge möjlighet till delaktighet och inflytande.

Personal
Vi vill:
• ha ett gemensamt pedagogiskt och professionellt förhållningssätt samt vara positiva förebilder.
• ta tillvara på varandras kompetenser och se varandras olikheter som en styrka.
• skapa lek- och lärmiljöer som stimulerar till fortsatt utveckling.
• främja ett öppet och tillåtande klimat där alla kan växa.

Aktuella mål för läsåret
Värdegrund
Under läsåret 2016-2017 har vi valt att fokusera på vår värdegrund. Vi har därför valt att ha dessa värdegrundsmål:
Vi vill:
• vara närvarande pedagoger.
• tidigt låta barnen ta ansvar för sina handlingar.
• uppmuntra barnen att ta ansvar för varandra och vår miljö.
• uppmuntra barnen att ha respekt för andras åsikter och våga stå för sin egen.
• bemöta varandra som individer, inte utifrån kön, etnicitet eller liknande.
• vara goda förebilder som visar empati och omsorg.

Montessori
Vi vill:
• att varje barn utifrån sin egen förmåga ska få upptäcka sin lärandelust och få känna glädjen i att lyckas.
• i och med en väl förberedd miljö anpassa verksamheten så att varje barn varje dag får känna nyfikenhet och lust att lära.

Språk och kommunikation
Vi vill:
• för varje barn skapa förutsättningar till kommunikation.
• erbjuda barnen i vår verksamhet språklig stimulans och utmaning.
• uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för det talade såväl som skrivna språket.

Arbetslagen konkretiserar målen genom att beskriva vad man tänker göra och hur man gör det. Vid utvärdering av läsåret som sker i juni beskriver vi hur det gått och hur vi vet det.

Var vision

 

 

14-08-2017

Planeringsdag

Då är förskolan stängd för planering av vår verksamhet

LÄS MER

13-06-2017

utvärderingsdag

Då är förskolan stängd  

LÄS MER

08-06-2017

Sommarfest

Vi har vår sommarfest bakom förskolan på scenen bakom parkeringen Vi...

LÄS MER


Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben