Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

Vision och Mål för den pedagogiska verksamheten vid Montessoriförskolan Jordgloben 2019

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål.

Vision
Vår vision är att alla barn på Montessoriförskolan Jordgloben ska känna trygghet, de ska utvecklas och lära i samspel med andra. Våra värdeord är:

LÄRANDE
UTVECKLING
SAMSPEL
TRYGGHET

Grundläggande mål 2019

Barn
Vi vill med Montessoripedagogiken som metod:
• Lägga grunden och inspirera barnen till ett lustfyllt, kreativt och livslångt lärande.
• Skapa en verksamhet där barnen och barnens behov utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
• Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Föräldrar
Vi vill:
• Att föräldrar får en god introduktion i förskolan och att de får fortlöpande information om barnets trivsel, utveckling och lärande.
• Göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet.

Personal
Vi vill:
• Erbjuda barnen en god och varierad miljö för utveckling, lek och lärande.
• Att vårt värdegrundsarbete är synliggjort i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder, genom att skapa en verksamhet där barn och vuxna känner trygghet och visar respekt för varandra.
• Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.


Aktuella mål 2019

Värdegrunden
Vi vill:
• Vara närvarande vuxna och goda förebilder.
• Tidigt låta barnen ta ansvar för sina handlingar.
• Uppmuntra barnen att ta ansvar för varandra och vår miljö.

Montessori
Vi vill:
• att barnen utifrån sin egen förmåga ska få upptäcka sin lärandelust och få känna glädjen i att lyckas.

• Att barnen ska få känna en nyfikenhet och lust att lära och utvecklas i en väl förbered miljö.

Genus/jämnställdhet
Vi vill:
• att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

 

 

Var vision

 

 

Montessoriförskolan Jordgloben

Hantverkareg. 54
602 30 Norrköping

Tel: 011-13 62 00 (vx)
info@jordgloben.se

 

 

 

 

Jordgloben

 

 

 

 

 


© 2015 Montessoriförskolan Jordgloben