Föräldrakooperativ

Kooperativets verksamhet bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavarna.

Att delta i det ideella arbetet är obligatoriskt och är en förutsättning för att driften ska fungera. Medlemskap i föreningen är obligatoriskt och som i alla föreningar hålls stämmor och medlemsmöten.

Dessutom ska du som vårdnadshavare och medlem i föreningen vara beredd att bidra och avsätta tid till följande:


Jour

På Montessoriförskolan Jordgloben har vårdnadshavarna inte någon arbetsplikt. Däremot tillämpar vi ett joursystem där vårdnadshavare får hoppa in vid personalens sjukdom eller ledighet. Jour meddelas senast samma dag genom att familjen kontaktas. Det är viktigt att markera de dagar familjen har jour så att en vårdnadshavare finns tillgänglig hela dagen.


Ansvarsgrupper

För att kunna organisera och effektivisera vårdnadshavarnas arbete har vi bildat olika ansvarsgrupper där medlemmarna förväntas engagera sig:

• Hygien- och städgruppen - Upprättar egenkontroll inom städ, städrutiner, sjukdomspolicy. Samordnar städdagar för Jordglobens medlemmar.

• Jouransvarig - Uppdaterar jourlistan till samtliga familjer.

• Trivselgruppen - Anordnar trevliga sammankomster där vi får lära känna varandra lite bättre. Exempel på dessa aktiviteter är kick-off för nya familjer, pulkaträffar på vintern och diverse andra utflykter.


Städdagar

På Jordgloben har vi fyra städdagar varje år, jämnt spridda över året, då alla medlemsfamiljer hjälps åt en förmiddag för att förbättra miljön och se till att lokalerna är skinande rena. Städdagarna infaller alltid på en helgdag och det önskas att minst en vuxen ur varje familj ska närvara vid varje tillfälle. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra vårdnadshavare och göra någonting tillsammans för våra barn.

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ett större ansvar och mer arbete, men också utökad insyn, inflytande i verksamheten och värdefull gemenskap med övriga familjer och personal.