Vår Vision

Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål.

Vår vision är att alla barn på Montessoriförskolan Jordgloben ska känna trygghet, de ska utvecklas och lära i samspel med andra. Våra värdeord är:


LÄRANDE

UTVECKLING

SAMSPEL

TRYGGHETPrioriterade mål 2021

Under läsåret 2021 har vi valt att fokusera på svenska med inslag av de estetiska ämnena, digitalisering samt det systematiska kvalitetsarbetet.

Det framkom i enkätundersökningar, intervjuer och observationer att detta var områden som vi behövde utveckla på förskolan. Arbetslagen konkretiserar sedan målen och arbetar för att nå dessa. Under året gör vi kontinuerligt utvärderingar av verksamheten som vi analyserar och bearbetar för att hålla en hög kvalitet.


Svenska med inslag av de estetiska ämnena

Vi vill:

 • utveckla det svenska språket hos alla barn på förskolan.

 • att alla barn får ta del av den litteratur som vi har på förskolan och som vi lånar på biblioteket.

 • att personalen ska fortbilda sig via Skolverkets modul "Läsa och berätta".

 • presentera, se över och lägga vikt vid det svenskamaterial som vi har på avdelningarna.

 • under vårterminen ska detta mynna ut i någon form av drama, dans, bild-projekt som avslutning för vårt tema.


Digitalisering


Vi vill:

 • att barnen utifrån sin egen förmåga ska få upptäcka sin lärandelust och få möjlighet att utveckla sig inom digitalisering tex genom olika begrepp, fotografering, programmering, dans och mönster.

 • arbeta med TYRA-appen och samarbeta med vårdnadshavarna

 • utveckla den pedagogiska dokumentationen


Kvalitetsarbete


Vi vill:

 • ha gemensamma mötesstrukturer

 • lägga upp reflektionerna med utgångspunkt från våra dagliga observationer och planera verksamheten utifrån dem.

 • hitta rutiner för de dagliga observationerna.

 • att barnen ska få vara delaktiga med hjälp av Mån och Solråd.

 • planera vår dagliga verksamhet och följa upp, analysera och utvärdera.


Grundläggande mål 2021

Barn

Vi vill med Montessoripedagogiken som metod:

 • Lägga grunden och inspirera barnen till ett lustfyllt, kreativt och livslångt lärande.

 • Skapa en verksamhet där barnen och barnens behov utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 • Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.


Föräldrar

Vi vill:

 • Att föräldrar får en god introduktion i förskolan och att de får fortlöpande information om barnets trivsel, utveckling och lärande.

 • Göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet.


Personal

Vi vill:

 • Erbjuda barnen en god och varierad miljö för utveckling, lek och lärande.

 • Att vårt värdegrundsarbete är synliggjort i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder, genom att skapa en verksamhet där barn och vuxna känner trygghet och visar respekt för varandra.

 • Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.