Vår Vision

Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål.

Vår vision är att alla barn på Montessoriförskolan Jordgloben ska känna trygghet, de ska utvecklas och lära i samspel med andra. Våra värdeord är:


LÄRANDE

UTVECKLING

SAMSPEL

TRYGGHETPrioriterade mål 2022/2023


Under läsåret 2022/2023 har vi valt att fokusera på montessoripedagogik, matematik och pedagogisk planering och dokumentation.

Det framkom i enkätundersökningar, intervjuer och observationer att detta var områden som vi behövde utveckla och fokusera mer på. Varje arbetslag konkretiserar målen genom att beskriva vad man tänker göra och hur man gör det. Vid utvärderingen som sker i juni/december beskriver vi hur det gått och hur vi vet det.

Montessoripedagogik

Vi vill:

 • Ge alla pedagoger på förskolan en förståelse för montessoripedagogikens grunder genom att läsa ”Montessoripedagogik i förskola och skola” och fördjupa oss i ”De yngsta barnens läroplan”.

 • Genomföra kompetensutvecklingstillfällen under arbetsplatsträffarna för att visa montessorimaterial som barnen kan arbeta med.

 • Erbjuda en inspirationskväll för vårdnadshavarna med fokus på montessoripedagogiken.

 • Observera varandras avdelningar för att ta till oss nya tips och idéer på hur vi kan arbeta tillsammans med barnen.

 • Arbeta fram årshjul som rullar över tre år. Detta för att alla barn ska få ta del av och bli presenterade områden och material som täcker läroplansmålen och de montessorimaterial vi har.

Matematik

Vi vill:

 • Vidga och fördjupa det kunnande i matematik och matematikdidaktik som pedagogerna har för att ta till vara och utmana barnens intresse, uppfattningar och idéer kring matematik.

 • Uppmärksamma barns möte med matematik och betydelse för fortsatt lärande.

 • Stärka pedagogernas kompetens i arbetet med montessorimaterialet som berör ämnet matematik och visa alla pedagoger matematikmaterialet.

 • Ge pedagogerna kunskap för att benämna matematiska begrepp och utveckla barnens matematiska lärande.

Dokumentation

Vi vill:

 • Skapa goda förutsättningar för att kunna följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande.

 • Använda oss av läroplansmålen i Tyra vid uppföljning och utvärdering för att få en god uppfattning om vad barngruppen arbetat med samt få en uppfattning av det enskilda barnets lärande.

 • Visa barnen hur de kan dokumentera sitt eget lärande.

Grundläggande mål 2022/2023

Barn

Vi vill med Montessoripedagogiken som metod:

 • Lägga grunden och inspirera barnen till ett lustfyllt, kreativt och livslångt lärande.

 • Skapa en verksamhet där barnen och barnens behov utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 • Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.


Föräldrar

Vi vill:

 • Att föräldrar får en god introduktion i förskolan och att de får fortlöpande information om barnets trivsel, utveckling och lärande.

 • Göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet.


Personal

Vi vill:

 • Erbjuda barnen en god och varierad miljö för utveckling, lek och lärande.

 • Att vårt värdegrundsarbete är synliggjort i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder, genom att skapa en verksamhet där barn och vuxna känner trygghet och visar respekt för varandra.

 • Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.