Vår Vision

Hos oss ges barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår verksamhetsidé bygger på skollagen och läroplanen och som metod används Maria Montessoris pedagogik. Alla barn har en inre drivkraft att lära sig saker. De är nyfikna och fulla med upptäckarglädje. Barn i olika utvecklingsstadier är mottagliga för olika sorts kunskap. I rätt miljö och med rätt stimulans tar man tillvara barnens inneboende resurser. Här på Montessoriförskolan Jordgloben ger vi tillsammans med vårdnadshavare barnen en bra start i livet!

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhetsgemensamma mål.

Vår vision är att alla barn på Montessoriförskolan Jordgloben ska känna trygghet, de ska utvecklas och lära i samspel med andra. Våra värdeord är:


LÄRANDE

UTVECKLING

SAMSPEL

TRYGGHETPrioriterade mål 2021/2022


Under läsåret 2021/2022 har vi valt att fokusera på värdegrund, rörelse och lek samt hållbar utveckling.


Det framkom i enkätundersökningar, intervjuer och observationer att detta var områden som vi behövde utveckla och fokusera mer på. Varje arbetslag konkretiserar målen genom att beskriva vad man tänker göra och hur man gör det. Vid utvärderingen som sker i juni/december beskriver vi hur det gått och hur vi vet det.


Värdegrund

Vi vill:

 • Utgå från barnens bästa, samt arbeta med delaktiget och inflytande

 • Spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen

 • Ge barnen en likvärdig utbildning som är utformad och anpassad så att alla barn utvecklas så långt som möjligt

 • arbeta fram ett systematiskt värdegrundsarbete som ingår i grundverksamheten

 • synliggöra värdegrundsarbete för barnen och vårdnadshavare

 • Genomföra en utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten kring NPF (neuropsykriatiska sjukdomar) – för att skapa en samsyn och likvärdighet på förskolan.

Rörelse och lek

Vi vill:

 • Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och inlevelse i leken

 • Erbjuda barnen gemensamma lekar där alla kan delta utifrån sin förmåga

 • Vara närvarande pedagoger som kan följa, leda eller själva delta i barnens lek

 • Uppmuntra barnens rörelseglädje och bli medvetna om hur vi kan arbeta för att utveckla barnens grovmotorik och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiva

 • Utveckla lärmiljön i rörelse- och musikrummet. Samt använda rummet för ändamålsenliga aktiviteter.

Hållbar utveckling

Vi vill:

 • Ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö samt till natur och samhälle

 • Ge barnen kunskap om natur, samhälle, teknik och miljö och hur människor kan påverka dessa

 • Erbjuda barnen näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil

Grundläggande mål 2021

Barn

Vi vill med Montessoripedagogiken som metod:

 • Lägga grunden och inspirera barnen till ett lustfyllt, kreativt och livslångt lärande.

 • Skapa en verksamhet där barnen och barnens behov utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 • Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.


Föräldrar

Vi vill:

 • Att föräldrar får en god introduktion i förskolan och att de får fortlöpande information om barnets trivsel, utveckling och lärande.

 • Göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet.


Personal

Vi vill:

 • Erbjuda barnen en god och varierad miljö för utveckling, lek och lärande.

 • Att vårt värdegrundsarbete är synliggjort i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder, genom att skapa en verksamhet där barn och vuxna känner trygghet och visar respekt för varandra.

 • Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.